Algemene verkoopvoorwaarden

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Verkoopvoorwaarden

In de pastorie van Saigneville SAS, www.aupresbytere.eu, 2022.07

update 2022.07

Artikel 1: toepassingsgebied en precontractuele informatie


1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn bedoeld voor het gebruik van de reservering van verblijven in gastenkamers (hierna de "Kamers"). Ze vormen het reserveringscontract tussen de exploitant (hierna de "Huurder"), Au Presbytère de Saigneville SAS, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de managers Vanessa en Joël WILMOT, en de klanten (hierna de "Klant") van een verblijf in een bed and breakfast .

Geen enkele bijzondere voorwaarde kan, zonder formele en schriftelijke aanvaarding door de Verhuurder, prevaleren boven deze Algemene Voorwaarden, zodat alle tegenstrijdige voorwaarden gesteld door de Klant, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding door de Verhuurder, niet tegenstelbaar zullen zijn aan deze laatste.

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen alleen van toepassing zijn op reserveringen die na deze wijzigingen zijn gemaakt.


1.2. Deze Algemene Voorwaarden worden meegedeeld aan elke Klant die erom verzoekt en zijn in ieder geval beschikbaar op de website van de Verhuurder: www.aupresbytere.eu

Ze worden ook meegedeeld tijdens de Kamerreserveringsbevestiging op het door de Klant opgegeven e-mailadres.

Elke kamerreservering en in het bijzonder elke betaling voor de reservering impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Bijgevolg erkent de Klant uitdrukkelijk, voorafgaand aan de reservering van de Kamers en het sluiten van het contract, op een leesbare en begrijpelijke manier kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en van alle informatie vermeld in artikel L.121-17 van de Consumentencode en in het bijzonder de volgende informatie:

– de essentiële kenmerken van de diensten en in het bijzonder van de Kamers aangeboden door de Verhuurder;

– de prijs van de diensten en de huur van de Kamers, evenals de geaccepteerde betaalmiddelen;

– informatie met betrekking tot de identiteit, activiteit en contactgegevens van Verhuurder;

– informatie met betrekking tot het ontbreken van het herroepingsrecht.


1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Frans in hun originele versie, die als enige authentiek is en die voorrang heeft op elke andere versie die is vertaald in een vreemde taal en die alleen ter beschikking wordt gesteld voor het gemak.


Artikel 2 – Identiteit en contactgegevens van de Verhuurder

De in deze Algemene Voorwaarden beschreven Zaalverhuurdiensten worden aangeboden door de Verhuurder, wiens informatie en contactgegevens hieronder staan vermeld:

Identiteit: Au Presbytère de Saigneville SAS geregistreerd onder nummer 851154575 in het handelsregister van Amiens, geldig vertegenwoordigd door Vanessa en Joël Wilmot.

3 rue de la Falise, 80230 SAIGNEVILLE

Website: www.aupresbytere.eu

E-mail: info@aupresbytere.eu


Artikel 3 – Beschrijving van de diensten: gastenkamers - bijzondere caravans / logementen - table d'hôtes


3.1. Verhuurdiensten, Kamers en alle aanvullende en/of aanvullende diensten die door de Verhuurder kunnen worden aangeboden, zijn onderworpen aan een nauwkeurige beschrijving van hun specifieke kenmerken en kwaliteiten op de website van de Verhuurder.

Hoewel de Verhuurder er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de foto's die op zijn website verschijnen, getrouwe en actuele reproducties zijn van zijn Kamers en diensten, kunnen er variaties optreden, met name vanwege de technische kenmerken en de kleurresolutie van de foto's.

Evenzo kan de Verhuurder om redenen van interne organisatie en om het comfort van de Kamers en de vernieuwing van meubilair en uitrusting te garanderen, worden verplicht om bepaalde meubels en/of uitrusting die op de foto's op de website worden getoond, te vervangen.

De Klant kan dus geen aanspraak maken op enige schadevergoeding, noch op enigerlei wijze de gemaakte reservering ter discussie stellen vanwege de onvolkomenheden en vertragingen bij het bijwerken van bepaalde foto's op zijn website.

In elk geval heeft de Klant de mogelijkheid om contact op te nemen met de Verhuurder voor elke vraag en/of aanvullende verduidelijking over de details van de aangeboden diensten en Kamers door contact met hem op te nemen via de contactgegevens op de website van de Verhuurder.

Evenzo kan een specifieke schatting worden opgesteld door de verhuurder, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verzoeken en behoeften die door de klant zijn geuit.

3.2. De Klant wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de door de Verhuurder aangeboden Kamers bestemd zijn voor een welbepaald en bepaald aantal personen.

Bijgevolg kan de Verhuurder te allen tijde, zonder op welke wijze dan ook en om welke reden dan ook aansprakelijk te worden gesteld, de toegang en aanwezigheid van extra personen in de oorspronkelijk gehuurde Kamers weigeren.

De Klant erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat de door de Verhuurder aangeboden Zaalverhuurdiensten van beperkte en bepaalde duur zijn, zodat hij om welke reden dan ook en op geen enkel moment aanspraak kan maken op onderhoud ter plaatse.

Artikel 4 – Totstandkoming van het contract – Boekingsvoorwaarden

4.1. Reserveringsbevestiging

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat de Klant de precieze beschrijving van de door de Verhuurder aangeboden huurdiensten en Kamers kan lezen via diens website en/of door contact op te nemen met de Verhuurder via de contactgegevens vermeld in punt 2 hierboven.

Ongeacht de manier van contact opnemen, stuurt de Verhuurder de Klant naar zijn e-mailadres volgens de instructies van de Klant een boekingsbevestiging (hierna de "Boekingsbevestiging") met daarin de details van de Gereserveerde kamer(s), prijzen en betalingsvoorwaarden, alsmede deze Algemene Voorwaarden.


4.2. Creditcard als garantie

4.2.1. Tenzij er een specifiek afwijkend akkoord is van de Verhuurder, is het sluiten van het huurcontract uitdrukkelijk onderworpen aan het verstrekken van alle gegevens van een geldige creditcard die honderd procent (100%) van het totale bedrag van de gemaakte reservering dekt, alle belastingen inbegrepen (inclusief belasting).

De Klant wordt op de hoogte gebracht van deze garantieverplichting (bankafdruk) en van de betalingsvoorwaarden volgens artikel 5.2 hieronder, tijdens de Boekingsbevestiging waarnaar wordt verwezen in artikel 4.1 hierboven.

Zonder deze garantie wordt geen enkele reservering als geldig beschouwd.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het gebruik van de door de Klant als garantie gebruikte kaart de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden inhoudt.

4.2.2. Niettegenstaande de hierboven vermelde bepalingen, behoudt de Verhuurder zich om redenen van interne organisatie van zijn vestiging en voor verblijven van minder dan 2 nachten het recht voor om volledige contante betaling van de Klant te eisen voorafgaand aan elke definitieve en definitieve reservering van Kamers.

In dit geval wordt de Klant hiervan uitdrukkelijk op de hoogte gesteld in de door de Verhuurder verzonden Boekingsbevestiging.

4.3.Online boeken en betalen

4.3.1. De Klant kan rechtstreeks vanaf de website van de Verhuurder Kamers reserveren. In dit geval moet hij de volgende stappen volgen:

- Kies het adres van de website en volg de instructies van die site.

- Vul, volgens de instructies die hem online zijn verstrekt, het reserveringsformulier in dat hem ter beschikking wordt gesteld, waar hij de informatie moet opnemen die nodig is voor zijn identificatie, met name zijn achternamen, voornamen, postadres, e-mailadres en geldig telefoonnummer.

- Controleer de elementen van de reservering en identificeer en corrigeer eventuele fouten en weglatingen indien nodig.

- Valideer de reservering, de totale prijs inclusief alle belastingen (TTC) en de garantie (volgens de voorwaarden vermeld in artikel 4.2 hierboven) of betaling volgens het gekozen tarief (zie artikel 5).

- Volg de instructies van de online betalingsserver om de prijs inclusief alle belastingen (TTC) of de gevraagde waarborg te betalen in overeenstemming met artikel 4.2.

De Klant ontvangt dan elektronisch en onverwijld een Reserveringsbevestiging waarin de aanvaarding van de betaling en/of de garantie en de validatie van de gemaakte reservering wordt vermeld.

4.3.2. De klant die ervoor heeft gekozen om zijn reservering via de website te maken, bevestigt zijn reservering definitief, gezien een samenvatting die op het scherm wordt weergegeven, door te klikken op het tabblad "reserveringsbevestiging met betalingsverplichting" om zijn inzet, kennis en aanvaarding aan te tonen. van deze Algemene Voorwaarden en de gemaakte reservering.

Aan het einde van het reserveringsproces wordt de Klant aangeraden deze Algemene Voorwaarden te downloaden, op te slaan of af te drukken.


4.4. Geen herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L.121-21-8, 12° van de Consumentenwet en niettegenstaande de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden waarnaar wordt verwezen in de artikelen 4.5 en 4.6 hieronder, wordt de Klant er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat hij niet geniet van het wettelijke recht van herroeping voorzien in artikel L.121-21 van de consumentenwet.

4.5. Wijziging / Annulering door de Klant

4.5.1. Tenzij anders overeengekomen door de Verhuurder, kunnen de reserveringen van Kamers die zijn gemaakt op de aankomstdatum niet worden gewijzigd door de Klant, vanaf hun definitieve en definitieve validatie.

De Klant verbindt zich er in ieder geval toe om de Verhuurder op de hoogte te stellen van elke laattijdige aankomst ten opzichte van de afgesproken datum en uur en in elk geval na 19.00 uur overeenkomstig artikel 6.1 hieronder.

Bij gebrek aan informatie en indien de Klant niet verschijnt vóór de verplichte aankomsttijden bedoeld in artikel 6.1 hieronder, tenzij anders overeengekomen door de Verhuurder, wordt de reservering geacht te zijn geannuleerd door de Klant en kan de Verhuurder vrijelijk zijn kamers verlaten.

4.5.2. Tegen een meerprijs heeft de Klant de mogelijkheid om tijdens het online boekingsproces een annuleringsverzekering af te sluiten die wordt aangeboden door de partner Elloha. De voorwaarden worden in detail beschreven en vallen volledig buiten de controle van de Verhuurder.

4.5.3. In geval van annulering van de reservering door de Klant:

4.5.3.1. Standaardtarief:

– vanaf vijftien (15) tot acht (8) kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van het verblijf: de helft (50%) van het saldo van het verblijf is verschuldigd door de Klant en kan door de Verhuurder op de kaart worden gedebiteerd gebruikt als waarborg (zie punt 4.2);

– minder dan acht (8) kalenderdagen vóór de begindatum van het verblijf: de verhuurder behoudt zich het recht voor om het totale bedrag, alle belastingen inbegrepen (TTC), op te vragen van alle gereserveerde nachten, met uitzondering van niet-verbruikte extra diensten . Het verschuldigde bedrag kan worden afgeschreven van de kaart die als garantie wordt gebruikt (zie punt 4.2);

4.5.3.2. Actieprijzen:

Er is geen restitutie verschuldigd door de Verhuurder. De Klant heeft de mogelijkheid om zelf een annuleringsverzekering af te sluiten of deze aan te bieden tijdens het boekingsproces (zie punt 4.5.2).

4.5.4. Evenzo kan de verhuurder in geval van no-show van de klant, zonder informatie of waarschuwing hieromtrent van de verhuurder, evenals in geval van een verkort verblijf, het totale bedrag, alle belastingen inbegrepen (TTC), van alle de gereserveerde nachten, met uitzondering van ongebruikte aanvullende diensten. Het verschuldigde bedrag kan worden afgeschreven van de kaart die als garantie wordt gebruikt (zie punt 4.2);

4.5.5. De Klant verbindt zich er in ieder geval toe om de Verhuurder op de hoogte te stellen van elke wijziging en/of opzegging met elk schriftelijk middel (brief of e-mail).

4.6. Wijziging / Annulering door de Verhuurder

4.6.1.Gezien de beheerbeperkingen die eigen zijn aan de reservering van Kamers en om redenen van veiligheid en/of tijdelijke rehabilitatie van de Kamers, behoudt de Verhuurder zich het recht voor om de oorspronkelijk gereserveerde Kamer te vervangen door een Kamer met dezelfde capaciteit en standaard of met capaciteit en hogere standaarden .

In dit geval en tenzij anders overeengekomen door de Verhuurder, kan de Klant geen vermindering van de prijs van de gemaakte reservering vragen.

4.6.2. Behalve in geval van overmacht, zal de verhuurder, in geval van annulering van de reservering door de verhuurder en bij gebreke van een minnelijke schikking om de klant te verhuizen, de klant de volledige aanbetaling terugbetalen volgens het gekozen tarief;

4.6.3. In elk geval verbindt de Verhuurder zich ertoe de Klant op de hoogte te stellen van elke wijziging en/of annulering met elk schriftelijk middel (brief, e-mail).

Artikel 5 – Prijs en betalingsvoorwaarden

5.1. Prijs

De huurprijzen voor de Kamers en alle ondersteunende of aanvullende diensten worden door de Verhuurder aangegeven op zijn website en/of in alle brochures, documenten en internetplatforms die ter beschikking worden gesteld en/of toegankelijk zijn voor de Klant, evenals in de Boekingsbevestiging die naar overeenstemming met artikel 4.1 hierboven.

Tenzij anders vermeld, zijn deze prijzen inclusief alle belastingen (TTC) rekening houdend met het btw-tarief dat van toepassing is op de dag van de reservering, met uitzondering van de toeristenbelasting die zal worden geïnd ten voordele van het Syndicat Mixte Baie de Somme op het geldende tarief (maximaal 3 euro per volwassene per nacht in een gite – caravans – en 0,75 euro per volwassene per nacht in een kamer).

De Verhuurder behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijswijzigingen alleen van toepassing zijn op reserveringen die na deze wijzigingen zijn gemaakt.

Er worden verschillende tarieven aangeboden op het Elloha-boekingsplatform en hun respectieve voorwaarden worden daarin beschreven, afhankelijk van de aanbieding die bijvoorbeeld een tariefverlaging kan bieden, maar elk recht op een terugbetaalbare annulering verliest.

5.2. Betaalvoorwaarden

Op de dag van vertrek stelt de Verhuurder een factuur op die overeenstemt met het totale bedrag, alle belastingen inbegrepen (TTC), van het gereserveerde verblijf, verminderd met een eventueel eerder betaald voorschot in overeenstemming met artikel 4.2 hierboven.

Het eventuele saldo van de factuur dient door de Klant betaald te worden op de dag van zijn vertrek.De aanvullende diensten die de klant tijdens zijn verblijf verbruikt, zullen ook het voorwerp uitmaken van een factuur en betaling aan het einde van het verblijf.

De betaalmiddelen waarover de Klant beschikt zijn: bankkaarten, vakantiecheques (ANCV) en contant (ter plaatse).

De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie voor de reservering, behalve onder speciale voorwaarden of tarieven, met een creditcard of een privébankkaart (Visa, Mastercard, enz. Volgens de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van de verhuurder) door rechtstreeks aan te geven in het gebied voor dit doel verstrekt (beveiligde invoer door SSL-codering), het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van het gebruik van de dienst) en het visuele cryptogram.In geval van no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal de Verhuurder de Klant forfaitair afschrijven van het bedrag vermeld in deze algemene voorwaarden (zie artikel 4.5).

De Verhuurder heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan om verschillende redenen een weigering van de betaalkaart zijn: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout... Bij een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging hand om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Verhuurder

6.1.Onder voorbehoud van de regelmatige vervulling van de reserveringsformaliteiten door de Klant en in het bijzonder de betaling van een eventuele aanbetaling bedoeld in artikel 4.2 hierboven, verbindt de Verhuurder zich ertoe om de Klant de kamer(s) gereserveerd volgens de data en duur van het overeengekomen verblijf.

In dit kader wordt de Klant, tenzij anders overeengekomen door Verhuurder, uitdrukkelijk geïnformeerd over de onderstaande verplichte aankomst- en vertrektijden:

Aankomsten zijn uitsluitend tussen 17.00 en 19.00 uur.

Op de dag van vertrek dienen de kamers uiterlijk om 11.00 uur te zijn verlaten.

Om voor de hand liggende logistieke en gezondheidsredenen kan de verhuurder geen vroege aankomst of laat vertrek aanbieden.

6.2. Met inachtneming van de bepalingen van artikel 4.6.1.hierboven, verbindt de Verhuurder zich ertoe om de Klant een ongestoord genot van de gehuurde Kamer en de beschikbaarheid van zijn uitrusting en meubilair te garanderen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de opdrachtgever

7.1. Gebruik van kamers en plaatsen

7.1.1. De Klant heeft toegang tot zijn kamer volgens de meegedeelde uurroosters (zie punt 6.1).

Wij zijn gebonden aan een maximale capaciteit. Er kan geen extra persoon (inclusief baby) in de kamer worden ondergebracht zonder voorafgaande communicatie en toestemming van de Verhuurder. Bij niet-naleving van deze instructies kan de Klant de toegang worden geweigerd en kan de Verhuurder het door de Klant gereserveerde verblijf annuleren, zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enig recht op terugbetaling of welke schadevergoeding dan ook.De Klant kan echter indien nodig een andere kamer met aangepaste logistiek aangeboden worden, onder voorbehoud van beschikbaarheid en desgevallend een prijsverhoging.

De Klant is verplicht om in alle rust als een "goede vader" van de gehuurde Kamer(s), alsmede het meubilair en de uitrusting daarvan, te gebruiken en ervan te genieten.

Het is ten strengste verboden te roken of te vapen in de Kamers alsook in de gemeenschappelijke ruimtes van de vestiging van Verhuurder.

Meer in het algemeen, om de rust en het vredige genot van het pand door alle klanten van de Verhuurder te verzekeren, verbindt elke Klant zich ertoe om redelijke en gepaste manieren te respecteren, evenals alle instructies die eventueel door de Verhuurder worden meegedeeld en die niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden (bijvoorbeeld praktische informatie meegedeeld per e-mail of website van de Verhuurder).

7.1.2.Overeenkomstig artikel 1731 van het Burgerlijk Wetboek wordt de Klant verondersteld de gehuurde Kamer, het meubilair en de uitrusting ervan in goede staat voor gebruik en bewaring te hebben ontvangen en is hij verplicht deze in dezelfde staat aan de Verhuurder terug te geven.

Bijgevolg reageert de Klant en is hij verplicht de Verhuurder te vergoeden voor alle schade en/of verliezen die tijdens het verblijf ontstaan, waardoor de gehuurde Kamer ongeschikt wordt voor zijn bestemming en voor elke nieuwe huur, tenzij deze schade en/of verliezen buiten zijn schuld zijn ontstaan. .

De Klant dient binnen de drie (3) kalenderdagen na het betreden van de lokalen eventuele klachten over de conformiteit en/of staat van de gereserveerde Kamers aan de Verhuurder over te maken.

In elk geval is de Klant verplicht om de Verhuurder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van elk incident, verslechtering en/of schade die zich al dan niet voordoet, vanaf het moment van binnenkomst in het pand en voor de gehele duur van het verblijf.

7.2. Dieren

Tenzij er een speciale afwijkende overeenkomst moet worden overeengekomen voordat een reservering definitief wordt gemaakt, zijn huisdieren alleen onder bepaalde voorwaarden toegestaan in de vestiging van de Verhuurder:

voorafgaande mededeling en akkoord van de Verhuurder, type accommodatie gekozen en/of beschikbaar (enkel mogelijk in een caravan of in de gelijkvloerse kamers Lisa en Julia), leeftijd van het huisdier (a priori geen puppies), voorafgaande aanvaarding van een ander dier bij tegelijkertijd, onvoorwaardelijke vriendelijkheid tegenover de dieren van de Verhuurder of andere Klanten), enz. Dieren worden toegelaten tegen een forfaitair bedrag van 10 euro per dier per verblijf, verbod om dieren op de bedden te laten klimmen, honden mogen niet vrij gelaten worden, verplichting om het afval systematisch op te halen, wordt elke schade (interieur en/of exterieur) gefactureerd op volledige verantwoordelijkheid van de klant.

Bij niet-naleving van deze instructies kan de Verhuurder het door de Klant gereserveerde verblijf annuleren, zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enig recht op terugbetaling of welke schadevergoeding dan ook.

Blindengeleidehonden voor doven, blinden of slechtzienden worden door de Verhuurder geaccepteerd, tenzij anders aangegeven bij de reservering, afhankelijk van de beschikbare kamers.

7.3. Verantwoordelijkheid tegenover minderjarigen

De Klant wordt uitdrukkelijk op de hoogte gebracht en geattendeerd op het feit dat minderjarigen die aanwezig zijn en evolueren in de vestiging van de Verhuurder, uitsluitend en volledig onder de verantwoordelijkheid van hun ouders en/of enige persoon die gezag over hen heeft, worden geplaatst.

7.4. Persoonlijk eigendom

De persoonlijke eigendommen van de Klant vallen onder de uitsluitende en volledige verantwoordelijkheid van laatstgenoemde, die verantwoordelijk is voor het nemen van alle nuttige en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen voor het behoud ervan en/of voor de schade die ze kunnen veroorzaken.

Behoudens de relevante wettelijke bepalingen kan Verhuurder geen enkele aansprakelijkheid dragen in geval van verlies, diefstal, letsel en/of schade toegebracht aan eigendommen en/of personen in de vestiging van Verhuurder, door welke oorzaak en op welk moment dan ook.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. In overeenstemming met artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek en de definitie die is aangenomen door de jurisprudentie van Franse rechtbanken en tribunalen, betekent overmacht elke gebeurtenis buiten de controle van de partijen en die een karakter vertoont dat zowel onvoorspelbaar als onweerstaanbaar en/of onvermijdelijk is.

Bijgevolg wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van wanprestatie door een van de Partijen in een van de verplichtingen voorzien in en/of voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden als gevolg van een geval van overmacht in de zin van dit artikel, de in gebreke zijnde Partij niet aansprakelijk te stellen jegens de andere Partij.

8.2. Meer in het bijzonder wordt de Klant uitdrukkelijk op de hoogte gebracht van het feit dat Verhuurder tegen zijn wil verhinderd kan zijn om alle of een deel van zijn verplichtingen uit en/of voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden na te komen als gevolg van een geval van overmacht, zoals in het bijzonder, zonder dat deze lijst volledig is: overlijden of ernstige ziekte, slecht weer, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, waterschade en elke klimatologische gebeurtenis die het onmogelijk maakt om klanten te ontvangen en/of te huisvesten in normale en wettelijke veiligheidsnormen.

In dergelijke gevallen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld, noch tot enige schadevergoeding kan worden gehouden jegens de Klant wegens de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De informatie en gegevens betreffende de Klant worden door Verhuurder uitsluitend verzameld en verzameld ten behoeve van de verwerking van Kamerreserveringen.

Deze informatie en gegevens kunnen worden verzameld en vastgelegd in een klantenbestand van Verhuurder.

In overeenstemming met de "Wet op de gegevensbescherming" van 6 januari 1978, heeft de Klant het recht om zijn persoonsgegevens van de Verhuurder in te zien, in te trekken en te corrigeren door contact met deze laatste op te nemen via de contactgegevens vermeld in artikel 2. .

Evenzo wordt de Klant er uitdrukkelijk op gewezen dat hij tijdens het boekingsproces van de Kamers vervolgens commerciële en/of promotionele aanbiedingen van de Verhuurder kan aanvaarden of weigeren.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze Algemene Voorwaarden en elke daaruit voortvloeiende contractuele relatie tussen Partijen is uitsluitend het Franse recht van toepassing, met uitzondering van eventuele andere buitenlandse wet- en/of regelgeving.

Voor elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering, niet-uitvoering, onderbreking en/of beëindiging van deze Algemene Voorwaarden en van alle verplichtingen die daaruit voortvloeien, zal de bevoegdheid van de Rechtbanken worden bepaald in overeenstemming met het reglement van orde en de toepasselijke internationale voorschriften en conventies.


___________________________________________________________________ upd. 07.2022


bijlagen:

  1. Juridische kennisgevingen van de site www.aupresbytere.eu , inclusief regels met betrekking tot de RGPD
  2. politie kaart
  3. Huurcontract voor de gîte (de "Kika"-aanhangwagen) = deze AV gelden als een contract


Bijlage 1: Juridische kennisgevingen van de site www.aupresbytere.eu , inclusief regels met betrekking tot de RGPD

Redacteur en publicatiemanager

In de pastorie van Saigneville SAS, Joël WILMOT

Het hoofdkantoor

In de pastorie van Saigneville SAS

3 rue de la Falise, 80230 Saigneville?

Telefoon: +33.3.22609834

E-mail: info@aupresbytere.eu  

RCS Amiens: 851154575

Siret: 85115457500019


web hosting

Elloha.com - Boekingsmodule: elloha.com


Gebruiksvoorwaarden van de site

Deze website en al zijn inhoud, inclusief teksten, logo's, foto's, afbeeldingen, video's, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en de wetten inzake intellectueel eigendom . De reproductie of het gebruik van de elementen die op deze website voorkomen, geheel of gedeeltelijk, is daarom ten strengste verboden, behoudens wettelijke uitzonderingen (bijvoorbeeld vertegenwoordiging in het kader van de familiekring, kopiëren voor privégebruik of het recht van short quote). Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Au Presbytère de Saigneville SAS is verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.Hetzelfde geldt voor alle databanken die op de website verschijnen en beschermd worden door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 tot omzetting in het Wetboek van Intellectuele Eigendom (IPC) van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Logo op de pastorie van Saigneville

Au Presbytère de Saigneville SAS behoudt zich het recht voor om elk gebruik van haar logo goed of af te keuren.

Fotocredits

Alle foto's op deze site worden beschermd door de Code van intellectuele en artistieke eigendom.

Ze mogen niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Au Presbytère de Saigneville SAS en, in dit geval, met vermelding van de auteur en de bron.

Deze verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend.

Tenzij rechtstreeks vermeld onder de foto's op de site, zijn de fotocredits: © Au Presbytère de Saigneville

Verantwoordelijkheden

  1. De informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, gewijzigd of aangepast. We kunnen de juistheid van de informatie die deze bevat niet garanderen, noch de werking van de website op alle platformen, operatoren, browsers, enz. Au Presbytère de Saigneville SAS wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor de moeilijkheden die zich voordoen bij de toegang tot deze website.
  2. De Franse versie van de site is degene die prevaleert en sommige updates in de vertalingen kunnen enige vertraging vergen. Anderszins,Au Presbytère de Saigneville SAS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving een deel van deze website of zijn geheel te wijzigen of stop te zetten. Au Presbytère de Saigneville SAS kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige wijziging, onderbreking of opschorting van deze website.
  3. De hyperlinks naar andere sites en/of partners en/of platforms van derden vormen geen garantie voor de beschikbaarheid of de inhoud of de werking ervan. Au Presbytère de Saigneville SAS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.


Privacybeleid?


Respect voor privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 definieertde in acht te nemen principes bij het verzamelen, verwerken en bewaren van persoonsgegevens. De AVG waarborgt ook rechten voor betrokkenen.


In overeenstemming met de regelgeving hebt u het recht om de aard van de over u geregistreerde informatie te kennen, evenals het recht, indien nodig, op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Een verzoek tot inzage, verwijdering en/of rectificatie van uw persoonsgegevens en eventuele opmerkingen kunt u richten aan onze privacy officer: Joël WILMOT.


Relevantie van gegevens: verzameling en gebruik van persoonsgegevens

U kunt deze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven.Bepaalde informatie wordt echter automatisch verzameld (internetprovider, website die u naar ons brengt en pagina's die u bezoekt op onze site. Deze gegevens laten ons toe om ons aanbod te verbeteren of te verfijnen en laten geen enkele identificatie toe. De gegevens Persoonlijke informatie wordt enkel verzameld vanaf het moment dat u deze vrijelijk aan ons meedeelt in een verzoek om contact, informatie of reserveringen.


Cookiebeheer

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor de goede werking ervan, publieksmeting, beheer van eventuele advertenties, beheer van de boekingsmodule en biedt toegang tot social sharing cookies (bijvoorbeeld Facebook, Instagram, Pinterest, ...). Het beheer van deze cookies kan rechtstreeks in de instellingen van uw internetbrowser. Indien nodig legt de CNIL uit hoe het moet.


Dataretentie

De informatie die u ons verstrekt, kan worden bewaard gedurende een periode die nodig is voor wettelijke verplichtingen zoals fiscale verplichtingen of wettelijke verplichtingen.


Gegevenslek

Overeenkomstig art. 33 en 34 van de AVG, zal Au Presbytère de Saigneville SAS, in geval van een schending of vermoedelijke schending van persoonsgegevens, de CNIL hiervan op de hoogte stellen, uiterlijk 72 uur na kennis te hebben genomen.